Thursday, 30 June 2016

laeta fuit mihi sors alacrēsque bibāmus amīce!
Nam rota nōn restat nūllaque parcit atrōx.
Mē manibus quondam stultus concussit hyaenae
mōre paterque ferus saepe minanter erat,
ōh, miserī pereant nunc ossa vidēre volō hōrum:
est experrēctus nōbilitāte leō.

Wednesday, 29 June 2016

I

Dulcis amīca dedit semper amōre replēta
incertō mihi dum sīdera tōta cadunt.

II

Īnsolitam videō faciem Dēsīderiae albae
atque magis timeō nē minuātur amor.

III

Dulcis amāta tuam tunicam, sīs nūda, repōne
quam marmor pateat corporis alba cutis.

Sunday, 26 June 2016

Quis concinnior est? Quisnam superāre, Michāēl,
nōbilitāte potest? Nōnne, Diāne, nequīs?
Patricius pulchram cētīs habet optimus ūnam
ōrnātam vestem nunc similemque velim.

Saturday, 25 June 2016

FACTIŌNĪ COMMŪNISTAE ITALICAE

Iam nātum, comitēs, iterum rubrum decorōsum
est Antōnī cor, fortiter inde parēs
dīvitiās populō reddet raptās subus omnēs;
laetī sīmus nunc, lūcta repente voret.
PETRŌ, PATRUŌ SQUALŌ

Patruus omnibus est bonus et generōsus amīcus
pauca pecūnia nunc sed sibi magnus honor,
quod fēlīciter est nātālis, eī bene dīcō:
magna salūs estō, Petre sodālis, avē!

Friday, 24 June 2016

Tertia clādes erit spērtā terrā comitātā
nam puerī quoque vim foedera habēre sciunt.

Thursday, 23 June 2016

Ā calidō magnō cruciāta puella papillās
ostendit placidās atque libenter humī
accumbēns cēpit mea plūrima suāvia pūrē,
ōh Venetus fervor mūnera saepe vovet!
Omnia mundī mox valdē dēpōnere falsa
ex animō tōtō, nōbilitāte, velim;
chartae vōbīs sint, mihi sit tantummodo ventus:
corporis hic cinerēs per sola mūta ferat.

Wednesday, 22 June 2016

I

Dōnārem mortem mihi nī Dēsīderia ipsī

hoc post mē faceret, maesta puella mea.

II

Sōlus, amīca, nequit puer horridus in tenebellīs
vīvere terribilēs semper, amāta, diēs.

Tuesday, 21 June 2016

Mī licet atque libet manibus numerāre diurnē
albula saxula quae per sabulōsa cava
tempus longum stant. Noctū tamen est numerandum
hīc aliud, dīcam: sīdera plūra micant.

Monday, 20 June 2016

Post iter ad stēllās hūc vēnit nauta Michāēl
nam studet ille meam vīsere saepe domum,
lūnārēs vallēs saliēns is lēne vidēbit,
īnsipidum comedet terribilemque cibum.
Michāēl commodum ventus Hawaiiānā veste
Vēnērunt quondam deitātēs sīdera magnae
pulchra colentēs hūc curribus atque plagās
mundī iam sōlī tenuērunt in diciōne
pȳramidēs altās namque vidēre potes.

Sunday, 19 June 2016

Mox Dēsīderiae complexibus aureae egēbō:
tempore post longō bracchia pūra dabit,
hūc
veniet volucrī similis per lītora longa
sed
patientior hīc corde diēbus erō.
Caelus erat viridis tessellātus minimīsque
partibus aequālis, sōl erat inde vacāns
ast ubicumque ferē lūx paula micābat amāra,
in castrō versor  iamque serēnus edō.Saturday, 18 June 2016

Somnia noctū mī quibus astra per alta natābam
et nitidē vīdī quae modo mīra putō
in tenebrīs nōvī pulchrum magnumque planētam
at cui splendida erant cingula bīna duo.

Friday, 17 June 2016

Formīcam videō lacrimantem quaerere tēctum
in pōmō parvō, mundus at amplus eī'st,
incolit illa solum regiōnis sōla pilōsae
nōn cadit ad stēllās namque reversa manet.


Formīca pōmicola sub ānellīs planētāriīs

Thursday, 16 June 2016

Hinc videō noctem Terrae populīque remōtī
lūcēs: mī tubus est dēspiciōque silēns;
dormit amīca levis vix pēnsa in lecticulō altō
maeror tam procul est quam tibi Lūna domū.

Wednesday, 15 June 2016

COMMORĀTIŌ LŪNĀRIS

Ad Lūnam mēcum vēnit mea dulcis amīca
nōbīs tempus erit sēdulitāte cārēns,
possumus hic laetī saltāre per albula saxa
tōtā aestāte ferē sub gravitāte levī.


Lingua Latīna, velim tibi scrībere quam mihi magna
sed sum nōn ego tē dignus, amīca fera's:
in cassum semper tē cōnor amāre et amārī
difficilis virgō's, mūnera spernis enim.


Tuesday, 14 June 2016

VĪGĒSIMUS MĒNSIS

Iam Dēsīderiam cōmptam faciō mihi plānē,
mēnsibus ut vīnus crēscit honōre fidēs;
nam veniam numquam sine pulchrīs laudibus ūllīs
ob sēnsum
scrīptīs in foliīs ad eam.
Corporibus dīcō licet hīc nōn scrībere laudēs
sed perpulchra tamen mī nimis illa patet,
āter eī crīnis, viridēs oculīque
catellae;
fōrmae vulgārēs nōn habet atque placent.
Bis deciēs scrīpsī iam cūram mīrificam esse
quae ligat ambō nōs nocteque stāre iubet.

Monday, 13 June 2016

MAGISTRAE MEAE

Cui
scrībam carmen nisi nunc tibi, cāra magistra?
C
ui nisi prīmae quae carmina prīma tulit?
D
isticha nam meminī tē Vērōnēnsis amāre
multa Catullī sīc, ūsus amōre pede,
hōs voluī balbus versūs quōs mōre canīnō
scrīpsī multisonōs corde dicāre tibi.
Nūpera vīta dedit tam trīstia quam metuenda
mī quoque dum doleō plūra dedisse tibi,
surgere praestat nunc semper, nōs flēre nequīmus
textūs at veterēs saepe docēre valent,
"nōn nimis est victī flendum neque glōria" dīxit
"est mōnstranda palam" namque poēta bonus.

Saturday, 11 June 2016

IN MATTHAEUM ĀMISSUM

Iam, Matthaee, forās fūgistī per regiōnēs

omnibus ignōtās perditus atque silēns,
nōn poterō ā culpā pūrgāre tibi, miser, ipsum
quod quondam gessī mē male vōce ferā
nī remeāveris hūc vēlōciter ad tua tecta:
est tibi filia nunc pulchrula, vultque patrem.

Friday, 10 June 2016

"Mellōn Collius" est mihi certē carmen amātum
quod dolor immānis spem negat atque vorat,
sed "Hāc Nocte" venit post hoc, mihi nunc redit aequum
cor, sīc laetus sum: mūsica fortis erus.

Thursday, 9 June 2016

Tū venus, herba virēns, mea parvula faucibus atrōx,
mē quoque saepe capis clāra colōre tuō;
vīva comēs muscās, praedātrīx formida: tācta
crūribus ātrīs bis dentibus abdis eās.

Wednesday, 8 June 2016

Est rēs rāra tibī quī dīcitur esse sodālis
rārior et, scītō, vērus amīcus erit,
nam dēmum paucī mihi sunt hominēs, tamen aptī:
cārum dūcō quem mē sine laude colit;
saepe dedī stolidus tempus cui nōn mihi fīdus,
errāvī at didicī sat bene scīre bonōs.

Tuesday, 7 June 2016

Nōn loquor et scrībō vōbīs quod longus in altā
Lūnā dēgō nunc aethere saepe carēns.

Quod videō dē fenestrā globulārī
Quid Dēsīderiae dīcam nunc versibus ūllīs?
Ustus amōre tibī, pulchra puella, canō;
fīlia nam dulcis mātrī es mihi spōnsula fīda
omnēs tē sēnsī, velle: vidēris Amor.

Sunday, 5 June 2016

I

Daedala tellūs trēs nōbīs hērōes alacrēs
fēcit ut invictus laude redīret honor.


II

Patrum pectora dum tunduntur, in astra petentēs

pīnxī falcem clam malleolumque, meum
nam suffrāgium erit vestrō nūllī trepidantī:
nūmina mortua sunt cum neque nātus ego.

III (MATTHAEŌ RENTIŌ QUAESTIŌ)

Cūr vīdī modo tē flētum retinēre popellī
ob mentem adversam, nōnne timētur ita?

Saturday, 4 June 2016

Mī Tare pulcher adhūc canis et dulcis, comes apte;
semper erō memor hīc, magne pilōse, tuī
inter vīvōs dum recubās sub cespite mūtus
at nive candidior curre per alta, lupe,
sīdera cum dominā genetrīce meae genetrīcis
lūnae nunc ululās zōdiacumque colis.

Tarus cum aviā meā

Friday, 3 June 2016

DIĒĪ NĀTĀLIS

I

Laetus sit mihi nunc nātālis dum īnfera dēsunt,
sēmita vītae mox hīc pateatque magis,
nam nihil est clārum praeter Dēsīderiam albam
ēius amor maneat, semper et ūrat eam.

II

Mox trichecus fīam nisi mē vēlōciter abdam,
per vallēs mediā nocte sonante, domī.


III

Hebrietātis erunt tibi certē mūnera laeta
quī semper vīsū dās optima pōcula plēna;
nūllaque mūsa potest hanc cervisiam superāre
hoc bene nam teneō, minimē ignōrāre vidēris:
grātus perlēgī versūs mihi quōsque dicātōs.

IV

Dīxit amīca mihī pictūram dulciter esse,
quaerō at nunc "ubinam charta, Diāna, latet?"

Thursday, 2 June 2016

I

Per tē prīmum ego mē sēnsī pulchrum, tibi vōvī
hoc parvum carmen: "nostra iuventa fugit".

II

Stēllae dēscendunt, recubō in herbā viridantī
retrahor ēriciī mōre: pavōre premor.

III

Sōlus, amīca soror, maneō sub tempore trīstī;
mē necat aetās haec nīl faciamque tamen.


IV

Tū numerōs docuistī mē vix patribus aptōs,
semper cārus eris, parve libelle vetus.


V

Perdidimus fīdum, noster amīce, sodālem
crūra puellae sunt saepe venusta nimis
ut tempus quoddam nōbīs det enim generōsus:
suntō aeterna tamen nec videātur honor.