Tuesday, 4 October 2016

ALIQUID DE RĒBUS NOVĪS RUSSIAE

Russia pulchra famē vexābātur sine luctā,

omnia rēx summus, zarus, in diciōne tenēbat,
crassus erat porcus, dum vix operae moriuntur.
Intermīsērunt ita mūnera, sēditiōnem
namque parāvērunt ut honor terrōre redīret,
nam cecidit dominus dēmum rēspūblica vēnit!
Hic partēs omnēs statuēbant quid faciendum
praeter bolsevicōs quī commūnistica turma;
at numerus crēvit vēlōx, reditūque Lenīnī,
prīmō iam bellō, nova sēditiō bene glīscit.
Bolsevicī dominī factī sunt: bella quiēscunt.
Mundānō bellō sprētō soviēta gubernant:
congressūs hominum parium quī cūncta regēbant,
quod partēs aliae factae sunt hīs inimīcae
Trotskius armipotēns, vertex rubrae legiōnis,
Aulam Brūmālem cēpit dominante Lenīnō.

No comments:

Post a Comment